سید محمد صالحی

- تعداد 9 خبر تحت این عنوان وجود دارد.

سید محمد صالحی از افتخارات ورزشی محل و از اساتید بزرگ کاراته ایران هستند. ایشان عضو فعال شورای یاری محله مشیریه نیز هستند.